Lønkompensation under COVID-19

Kompensation

 • 75% af lønnen for månedslønnede, dog max kr. 30.000 pr. måned
 • 90% af lønnen for timelønnede, dog max kr. 30.000 pr. måned
 • Gælder for perioden 9. marts til 9. juli 2020
 • Kan også anvendes ved midlertidig lønnedgang
 • En optrapning af ordningen kræver fornyet ansøgning
 • Mulighed for at kalde en lønkompenseret medarbejder tilbage

Krav

 • Skal hjemsende mindst 30% eller mere end 50 medarbejdere
 • Fuld løn til medarbejdere under hjemsendelse
 • Hjemsendte medarbejdere må ikke arbejde under perioden, dog kan arbejdsgiveren kalde medarbejderne tilbage på job med en dags varsel
 • Der må ikke ske afskedigelser af medarbejdere under kompensations-perioden
 • 5 feriedage/afspadsering skal afholdes af hjemsendte medarbejdere. Hvis der er aftalt lønnedgang, skal medarbejderne dog ikke selv bidrage med 5 feriedage
 • Medarbejderne skal være ansat inden 9. marts 2020
 • Virksomhedsejer og adm. direktør er ikke omfattet af ordningen

Ansøgning:

 • Registreres med CPR-nr.
 • Dokumentation for hjemsendelse af medarbejderne
 • Krav om efterfølgende revisorerklæring
 • Krav om genansøgning om forlængelse for perioden fra 9. juni til 8. juli 2020 hos Erhvervsstyrelsen

Kontakt os

Valby: +45 33 45 10 00 | Odense: +45 66 13 07 30 | Mail: info@bakertilly.dk

Baker Tilly eksempel

Q&A (Opdateret den 23.04.20)

1.

Q: Forlængelse af Lønkompensationsordningen. Skal virksomheden gøre noget i den forbindelse?

A: Oprindeligt løb ordningen fra d. 9. marts til d. 8. juni 2020, men den 18. april 2020 blev regeringen og arbejdsmarkedets parter enige om at forlænge ordningen frem til og med den 8. juli 2020. Hvis man som virksomhed ønsker at få forlænget perioden med lønkompensation, og man allerede havde søgt om dette, før ordningen blev forlænget, skal man ansøge på ny.

2.

Q: Er udenlandske ansatte omfattet, fx sælgere i udlandet som får løn fra DK?

A: Udenlandske medarbejdere, der arbejder i udlandet, har udenlandsk social sikring, uanset om de har ansættelseskontrakt med en dansk virksomhed. (Medarbejderen har ingen tilknytning til Danmark) og kan derfor ikke omfattes af kompensationen.

3.

Q: HORESTA vedr. muligheden for at hjemsende medarbejdere uden løn, gælder det alle i restaurationsbranchen?

A: Aftalen gælder virksomheder, som er medlem af HORESTA Arbejdsgiver, og som er omfattet af overenskomsten mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F, Privat Service, Hotel og Restauration.

4.

Q: Er elever også omfattet af lønkompensation og beregningen heraf ift. hjemsendte medarbejdere?

A: Elever og lærlinge kan også indgå i lønkompensationsordningen, men modsat almindelige medarbejdere skal elever/lærlinge fortsætte med at arbejde – dog kan en virksomhed ikke drives alene med hjælp fra lærlinge.

5.

Q: Når lærlinge og elever ikke kan hjemsendes, skal de så tælles med i opgørelsen over 30%?

A: Elever og lærlinge kan også indgå i lønkompensationsordningen og tæller med i opgørelsen.

6.

Q: Er hovedaktionæren også omfattet af lønkompensation og beregningen heraf ift. hjemsendte medarbejdere?

A: Hovedaktionæren og ejere med væsentlig ejerandel på 25% eller derover er ikke omfattet af lønkompensationsordningen.

7.

Q: Hvordan påvirker ferieafvikling kompensationsmuligheden?

A: På følgende måde:

 • Hvis medarbejderen har planlagt ferie, kan denne fastholdes, så medarbejderen i denne periode afvikler ferie i stedet for at være hjemsendt.
 • Hvis medarbejderen allerede afvikler ferie, kan hjemsendelsen lægges i forlængelse af ferien.
 • I tilfælde, hvor der er varslet eller planlagt ferie inden virksomheden indtræder i lønkompensationsordningen, og disse feriedage er afholdt inden indtrædelse i ordningen, er det ikke muligt for medarbejderen at anvende disse feriedage i lønkompensationsperioden.
 • Ferie, der er varslet inden indtrædelse i lønkompensationsordningen, og som strækker sig ind i lønkompensationsperioden, er i dette tilfælde muligt for medarbejderen at anvende som feriedage i kravet om afholdelse af 5 feriedage under lønkompensationsperioden.

8.

Q: Kan revisor ansøge på vegne af deres kunder?

A: Nej, da den ansøgende virksomhed skal logge ind med deres eget NemID som det første.

9.

Q: Kan man kalde medarbejdere tilbage i arbejde midt i perioden?
A: Ja, på ansøgningstidspunktet kan man angive, hvor mange dage det planlægges at genindkalde medarbejdere i perioden. Det vil også være muligt at tilbagekalde medarbejdere, uagtet dette ikke er planlagt ved ansøgningen. Kompensationen vil blive reduceret tilsvarende og vil skulle tilbagebetales.

Bemærk dog, at ved tilbagekaldelse skal reglerne om mindst 30% eller mere end 50 hjemsendte medarbejdere fortsat opfyldes over perioden. Overskrides grænserne vil det efterfølgende skulle dokumenteres, hvorfor der i perioden har været behov for at tilbagekalde medarbejdere i mindre omfang, fx pga. sygdom eller ved større ordre.

10.

Q: Hvor mange feriedage er medarbejderen selv forpligtet til at anvende?
A: Medarbejderen skal anvende et forholdsmæssigt antal af de 5 feriedage, hvis perioden er kortere end 3 mdr. Hvis der fx søges om lønkompensation for 1 måned, vil medarbejderen skulle bidrage med 1,67 feriedage.

11.

Q: Kan en virksomhed få lønkompensation for de dage, som medarbejderen selv skal bidrage med?

A: Alle betalte fridage i hjemsendelsesperioden, herunder feriedage med løn, er omfattet af lønkompensation.

12.

Q: Hvordan opgøres kompensationsgrundlaget?
A: Grundlaget opgøres på baggrund af medarbejderens faktiske løn (inkl. feriepenge, ATP og pensionsbidrag). Erhvervsstyrelsen tager udgangspunkt i gennemsnitlig løn fra eIndkomst. Det er muligt at overskrive den foreslåede gennemsnitlige løn, da det vil være den faktiske løn (den udbetalte) for perioden marts-juli, der kompenseres.

13.

Q: Hvordan opgøres de 30% eller 50 medarbejdere?

A: Det er antallet af medarbejdere og ikke antal årsværk, der er afgørende.

14.

Q: Skal man have hjemsendt mindst 30% eller 50 medarbejdere i hele perioden?
A: Nej, betingelsen skal være opfyldt på ansøgningstidspunktet. Det har ikke betydning, hvis forholdene efterfølgende måtte ændre sig, så den hjemsendte gruppe ikke længere udgør mindst 30% eller mere end 50 ansatte i en specifik periode, så længe kravet om hjemsendelse af minimum 30% eller mere end 50 af virksomhedens ansatte som gennemsnit opfyldes over hele den periode, som virksomheden har søgt om lønkompensation for.

15.

Q: Vil man som virksomhed kunne fravige reglen om, at man i perioden med lønkompensation skal opretholde et gennemsnit af mindst 30% eller flere end 50 medarbejdere hjemsendt?

A: Ja, i følgende tilfælde vil reglen kunne fraviges:

 • Hvis nogle af de hjemsendte medarbejdere selv siger op.
 • Hvis virksomheden er nødsaget til at tilbagekalde hjemsendte medarbejdere i en midlertidig periode pga. et uventet driftsmæssigt behov, fx indkomne ekstra ordrer.

16.

Q: Kan man som virksomhed gøre brug af rotation af medarbejdere, så de skiftes til at arbejde og være hjemsendte?

A: Ja, det kan man godt, blot skal virksomheden sikre sig, at kravet om et gennemsnit på minimum 30% eller mere end 50 hjemsendte ansatte opfyldes over hele perioden, som virksomheden søger om lønkompensation for.

Eksempler på rotationsløsninger for medarbejdere:

 • Virksomheden kan opdele medarbejderne i flere grupper, hvor hver gruppe kun arbejder i én specifik periode af lønkompensationsperioden og så afløses af en anden gruppe, som igen afløses af en tredje gruppe etc.
 • Virksomheden har også mulighed for at tilmelde et specifikt antal medarbejdere ordningen med en plan, hvor de pågældende fx er hjemsendt 3 dage om ugen uden at arbejde, men til gengæld arbejder de sidste 2 dage.

17.

Q: Hvis man som virksomhed allerede har gjort brug af ordningen og hjemsendt medarbejdere, kan man så ændre ordningen til en rotationsordning, hvor medarbejderne skiftes til at arbejde i stedet for?

A: Ja, det kan man godt, men det kræver, at virksomheden indsender en ny ansøgning.

18.

Q: Kan man sende yderligere medarbejdere hjem i perioden?
A: Ja, men så skal man ansøge om lønkompensation igen.

19.

Q: Hvordan bliver kompensationen udbetalt?
A: Kompensationen udbetales direkte til NemKonto, når kravene til dokumentationen er godkendt af Erhvervsstyrelsen.

20.

Q: Er deltidsansatte og tidsbegrænsede ansatte omfattet af ordningen?
A: Ja, de indgår på lige fod med øvrige og tæller fuldt med i antal medarbejdere ift. kravene om mindst 30% eller mere end 50 medarbejdere.

21.

Q: Er løsarbejdere omfattet af ordningen?
A: Løsarbejdere, der er tilknyttet på ren tilkaldebasis, kan ikke indgå i ordningen. Det afgørende for vurderingen er, om medarbejderen har arbejdet så fast, at vedkommende efter almindelige regler vil kunne kræve et vist antal timer om ugen/måneden.

22.

Q: Hvorfor er samtlige ansatte oplistet, når man som virksomhed logger ind og søger om lønkompensation – også dem, der ikke tæller med?
A: Oplysningerne er hentet direkte fra eIndkomst og danner ikke aktuelt grundlag for opgørelsen af kravene om mindst 30% eller mere end 50 hjemsendte lønmodtagere.

23.

Q: Kan en virksomhed opsige medarbejdere i lønkompensationsperioden, hvis situationen fx forværres?

A: Ja, virksomheden kan godt opsige medarbejdere, men vil så ikke længere være berettiget til lønkompensation fra tidspunktet for varslingen. Virksomheden vil ikke skulle tilbagebetale for perioden inden varslingen, men eventuelt for meget udbetalt lønkompensation vil skulle tilbagebetales med renter.

Seneste nyheder

Tilmeld dig nyt fra Baker Tilly og få nyheder direkte i indbakken

Kan du eller din virksomhed få lønkompensation?