Kompensation for faste udgifter under COVID-19

Som virksomhed har du mulighed for at ansøge om at få midlertidig kompensation for din virksomheds faste udgifter. Det er en betingelse, at din virksomhed kommer til at opleve et fald i omsætningen på mere end 35% som følge af COVID-19-pandemien.

Hvilke virksomheder er omfattet?

Alle virksomheder, som er stiftet senest 9. marts 2020, og som forud for ansøgning har haft omsætning, er omfattet.

Der kan ansøges om kompensation, når de faste udgifter udgør mindst 12.500 kr. pr. virksomhed i perioden 9. marts - 8. juni eller 16.666 kr. i perioden 9. marts - 8 . juli. BEMÆRK der er vedtaget en ny kompensationsordning for virksomheders faste omkostninger i perioden 9. juli – 31. august 2020 - læs mere.

Hvordan skal omsætningstab opgøres?

Virksomheden skal estimere den forventede omsætning for 9. marts - 8. juni 2020. For at beregne fald i omsætning skal den forventede omsætning sammenholdes med en referenceperiode. Den forventede omsætning og omsætning for referenceperioden skal opgøres efter virksomhedens normale praksis.

 • Referenceperioden er som udgangspunkt fra 1. april - 30. juni 2019.
 • Har virksomheden ikke haft omsætning i denne periode, danner perioden fra 1. december 2019 - 29. februar 2020 grundlag for opgørelsen.

For nystartede virksomheder vil der blive fastlagt en anden sammenligningsperiode, og der gælder ikke særlige regler for eksempelvis vækstvirksomheder, dog vil der kunne ansøges med udgangspunkt i de sidste tre måneder med en saglig argumentation for, at dette er mere retvisende.

Ansøgning vil som udgangspunkt omfatte hele perioden og dermed blive et ”gennemsnit”. Dog vil virksomheder omfattet af bekendtgørelse om nedlukning kunne opdele ansøgningen, for perioden med tvungen nedlukning og anden periode.

Omsætningsnedgang måles for det enkelte CVR-nummer (den enkelte virksomhed). Det gælder uanset om CVR-nummeret (virksomheden) indeholder ét eller flere forretningsområder.

Kompensation for de faste udgifter opgøres efter en trappemodel:

 • 80%, hvis omsætningsnedgangen har været på 80-100%
 • 50%, hvis omsætningsnedgangen har været på 60-80%
 • 25%, hvis omsætningsnedgangen har været på 35-60%
 • Erhvervsdrivende, som ved bekendtgørelse er blevet påbudt at lukke fuldstændig, vil blive kompenseret svarende til 100% af de faste udgifter


Eksempel:

Selskab A forventer en omsætning på kr. 1 mio. for 9. marts - 8. juni 2020 mod realiseret kr. 2 mio. for perioden 1. april - 30. juni 2019. Den forventede omsætningsnedgang kan således opgøres til 50% og dermed en kompensation for faste udgifter på 25%. Selskabets forventede faste udgifter for perioden 9. marts - 8. juni (opgjort på baggrund af perioden 1. december 2019 - 29. februar) udgør kr. 0,4 mio., hvorfor der kan ansøges om en kompensation på 25% af kr. 0,4 mio. = kr. 0,1 mio.

Hvordan skal faste udgifter opgøres?

Virksomheden skal oplyse om de faktisk afholdte faste omkostninger for perioden 1. december 2019 - 29. februar 2020 samt de forventede faste omkostninger for perioden 9. marts - 8. juni 2020.

Bemærk, at kompensationsordningen er forlænget med 1 måned. For virksomheder som allerede har ansøgt for 3 måneder, kan der foretages en særskilt ansøgning om kompensation for 9. juni - 8. juli. For virksomheder der endnu ikke har søgt, skal virksomheden nu søge om kompensation for én af følgende perioder; a) 9. marts - 8. juni eller b) 9. marts - 8. juli.

Den mulige kompensationsperiode udvides altså med én måned fra og med den 9. juni til og med den 8. juli 2020 – men der er ikke noget til hinder for alene at søge om kompensation for den hidtil kendte periode fra og med den 9. marts til og med den 8. juni 2020.

På baggrund af ansøgningen udbetaler Erhvervsstyrelsen kompensation svarende til en andel af virksomhedens forventede faste omkostninger.

Faste omkostninger defineres som ’omkostninger, der ikke varierer direkte med virksomhedens salg eller produktion’. De faste omkostninger er dermed uafhængige af virksomhedens omsætning.

Omkostninger skal altid vurderes konkret og skal opgøres efter virksomhedens normale regnskabspraksis. En omkostning kan i visse situationer være en fast omkostning og i andre en variabel.

Følgende lister er ikke udtømmende.


Eksempler på omkostninger som dækkes:

 • Husleje
 • Leje- og leasingomkostninger
 • Afskrivninger på materielle og immaterielle anlægsaktiver
 • (dog undtaget afskrivninger af opskrivninger)
 • Løbende nødvendig vedligeholdelse på materielle anlægsaktiver
 • Omkostninger til el og opvarmning
 • Ejendomsskatter
 • Licenser på anvendelse af software m.v.
 • Abonnementer (herunder forsikringer)
 • Revision m.v. af årsregnskaber
 • Renteomkostninger og gebyrer, herunder bidragssatser til realkredit.


Eksempler på variable og faste omkostninger som ikke dækkes:

 • Vareforbrug
 • Løn (fast løn er dækket af andre ordninger)
 • Salgs- og marketingomkostninger
 • Fragtomkostninger
 • Nedskrivninger, herunder på
 • a. immaterielle anlægsaktiver som goodwill
 • b. materielle anlægsaktiver som bygninger og maskiner
 • c. varelager
 • Tab på debitorer
 • Hensatte forpligtelser
 • Værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser (realiserede og urealiserede)
 • Omkostninger i forbindelse med fremskaffelse af egenkapital
 • Indkomstskatter

Ansøgningen skal indeholde en revisorpåtegnet opgørelse over virksomhedens faste omkostninger de forudgående tre måneder.

Virksomheden skal angive om virksomheden har haft driftsunderskud. Oplysningerne om virksomhedens mulige driftsunderskud, skal gælde for det seneste resultat eller regnskab med balancedag den 28. februar 2019 eller senere. Hvis virksomhedens resultat er negativt, reduceres virksomhedens kompensation for faste omkostninger. Reduktionen beregnes med samme procentsats som kompensationen for faste omkostninger, dog maksimalt 50%. Dette er for at sikre, at virksomheder, som havde underskud før COVID-19, ikke bliver bedre stillet udelukkende på grund af kompensationsordningen. Dog gælder, hvis virksomhedens seneste resultat er negativt som følge af ”ekstraordinære omstændigheder” som angivet i nummer 1) eller 2) nedenfor, vil virksomhedens kompensation for faste omkostninger ikke blive reduceret:

 1. Virksomhedens resultat for de tre regnskabsår med balancedag i 2017, 2018 og 2019 er samlet set positivt, eller virksomhedens resultat er positivt for hvert af de tre regnskabsår med balancedag i 2016, 2017 og 2018.
 2. Virksomheden kan dokumentere, at det seneste resultat er negativt som følge af ekstraordinære omstændigheder (fx klimainvesteringer, energieffektiviseringer og ekstraordinær vækst).

Kompensationens størrelse kan ikke overstige den nominelle nedgang i omsætning og kan maksimalt udgøre 82,5 mio. pr. virksomhed i perioden 9. marts - 8 juni og maksimalt 110 mio. i perioden 9. marts - 8. juli.

Hvis virksomheden modtager mere end 60 mio. kr. i kompensation og søger kompensation for den ekstra måned, må virksomheden ikke udbetale udbytte eller foretage aktietilbagekøb for regnskabsårene 2020 og 2021 virksomhedens ansøgning.

Efterregulering ift. omsætningsnedgang og ift. faktiske udgifter

Den udbetalte kompensation efterreguleres, såfremt virksomheden har oplevet en lavere eller højere omsætningsnedgang end angivet i

Efterreguleringen sker henset til de spænd, der fremgår ovenfor.

Endelig skal virksomheden efter periodens afslutning indmelde de faktiske faste udgifter i perioden. Hvis disse har været højere eller lavere end de faktiske faste omkostninger, som blev indmeldt ved ansøgningen, foretages efterregulering af kompensationen.

Kontakt os

Vi står klar til at hjælpe dig, hvis du har spørgsmål eller brug for assistance med opgørelsen af din omsætning og dine faste udgifter, så du kan få et overblik over dine muligheder for kompensation.

Valby: +45 33 45 10 00 | Odense: +45 66 13 07 30 | Mail: info@bakertilly.dk

Baker Tilly eksempel

Q&A (opdateret 23.04.20)

1.

Q: Er virksomhedens hovedformål afgørende for kompensationen? Vil franchise-giver fx være omfattet af ”tvungen” lukning?
A: Kompensation for ”tvungen” lukning (100%) må fremgår af en ”positiv liste”, hvorfor der ikke vil være fri fortolkning. Eks. Franchise-tagers omsætning falder, og dermed vil der ikke skulle afregnes omkostninger til franchise-giver. Har franchise-giver omkostninger til husleje mv., da vil der skulle opgøres omsætningstab på franchise-givers regnskab og ikke ses igennem til franchise-tages formål.

2.

Q: Hvilke virksomheder kan opnå 100% refusion for faste udgifter?
A: For at opnå 100% kompensation, vil der skulle påvises nul-omsætning, og virksomheden skal være omfattet af forbuddet (og oplistet) i bekendtgørelsen (https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=213485)

3.

Q: Hvilke typer af virksomheder kan opnå kompensation?
A: Kompensationsordningen omfatter:

 • Alle virksomheder (en privatretlig juridisk person), som er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) inden den 9. marts 2020. Afsættet er den enkelte virksomhed/ CVR-nummer uanset om virksomheden/ CVR-nummeret indeholder ét eller flere forretningsområder. Det er ikke muligt for koncernforbundne virksomheder at ansøge som en samlet koncern.
 • Alle virksomheder, der forud for ansøgning har haft en omsætning.
 • Foreninger, fonde og selvejende institutioner er omfattet af ordningen, hvis de modtager mindre end halvdelen af institutionernes ordinære driftsudgifter i offentlige tilskud.

Kompensationsordningen omfatter ikke organer inden for den offentlige forvaltning, herunder statslige myndigheder, statsfinansierede selvejende institutioner, kommuner, regioner, samt institutioner, hvor statslige, regionale eller kommunale tilskud til drift udgør over halvdelen – og forventes vedvarende at dække halvdelen eller mere – af institutionens ordinære driftsudgifter.

4.

Q: Hvordan skal virksomheden opgøre det forventede omsætning for perioden og de afholdte udgifter?
A: Den forventerede omsætning og de afholdte udgifter skal opgøres efter virksomhedens normale regnskabspraksis.

5.

Q: Er der noget maks. for kompensationen?
A: Der kan maks. opnås kompensation på kr. 110 mio. eller et beløb svarende til omsætningsnedgangen. Hvis virksomheden modtager mere end 60 mio. kr. i kompensation og søger for den ekstra måned, må virksomheden ikke udbetale udbytte eller foretage aktietilbagekøb for regnskabsårene 2020 og 2021.

6.

Q: Vil renter på kassekredit/koncernfinansiering være omfattet?
A: Ja. Renteudgifter af lån vil indgå i de faste omkostninger herunder bidragssatser til realkredit

7.

Q: Hvilke omkostninger kan medtages som faste udgifter?
A: Dette er eksempler på omkostninger som dækkes. Listen er ikke udtømmende, og omkostninger vil ikke blive dækket, i det omfang de er omsætningsbestemte i den specifikke virksomhed:

 1. Husleje
 2. Leje- og leasingomkostninger
 3. Afskrivninger på materielle og immaterielle anlægsaktiver
 4. Løbende nødvendig vedligeholdelse på materielle anlægsaktiver
 5. Omkostninger til el og opvarmning
 6. Ejendomsskatter
 7. Licenser på anvendelse af software m.v.
 8. Abonnementer (herunder forsikringer)
 9. Revision m.v. af årsregnskaber
 10. Renteomkostninger og gebyrer, herunder bidragssatser til realkredit.

8.

Q: Hvad omfatter øvrige faste omkostninger?
A: Alle øvrige omkostninger (end nævnt ovenfor), som er uafhængig af virksomhedens salg, produktion og distribution, og som virksomheden vil skulle afholde, selv om den ikke har omsætning i en periode.Nedenfor er der oplistet nogle eksempler på variable omkostninger, som ikke vil blive dækket i forbindelse med kompensationsordningen.

9.

Q: Hvordan opgøres fradrag for leasingkontrakt?
A: Et eksempel på indregning af leasingkontrakt: Da afskrivninger indeholdes i definitionen af faste omkostninger, skal virksomheden ikke medtage leasingydelsen på opgørelsen af de faste omkostninger, hvis virksomheden har indregnet leasingaktiver i balancen (finansiel leasing). Leasingydelsen kompenseres således gennem afskrivninger og renteomkostninger. Hvis virksomheden i stedet omkostningsfører leasingydelserne (operationel leasing), indgår leasingydelserne i de faste omkostninger.

10.

Q: Hvilke omkostninger dækkes ikke?
A: Nedenfor er der oplistet nogle eksempler på variable omkostninger, som ikke vil blive dækket i forbindelse med kompensationsordningen. Listen er ikke udtømmende, og der kan fastsættes nærmere bestemmelser vedrørende zoologiske anlæg, hvor dyrenes velfærd og trivsel skal sikres.

 1. Vareforbrug
 2. Løn (fast løn er dækket af andre ordninger)
 3. Salgs- og marketingomkostninger
 4. Fragtomkostninger.

Eksempler på omkostninger som er hverken variable eller faste, og som ikke vil blive dækket i denne kompensationsordning. Listen er ikke udtømmende.:

 1. Nedskrivninger, herunder på
  1. immaterielle anlægsaktiver som goodwill
  2. materielle anlægsaktiver som bygninger og maskiner
  3. varelager
 2. Tab på debitorer
 3. Hensatte forpligtelser
 4. Værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser (realiserede og urealiserede)
 5. Omkostninger i forbindelse med fremskaffelse af egenkapital
 6. Indkomstskatter

11.

Q: Kan nye aftaler om fx Sale- and Leaseback indgå i opgørelsen?
A: Umiddelbart må aftaler indgået før marts forventes at kunne indgå, mens spekulation om omlægning af omkostninger ikke må forventes at kunne indgå, da omkostningerne skal dokumenteres fra foregående måneder.

12.

Q: Husleje er omfattet 100% kompensation for restauranter, som holder lukket som følge af bekendtgørelsen, men i tilfælde af en restaurant fortsætter med take-away reduceres kompensationen så til maks. 80%?
A: For at få 100 pct. kompensation skal virksomheden kunne påvise, at den ingen omsætning har haft i den periode, forbuddet har været gældende. Vælger en restaurant at etablere take-away, giver det en vis omsætning, og restauranten er således ikke fuldt lukket og berettiget til 100% kompensation af de faste omkostninger.

13.

Q: Bliver kompensationen udbetalt af en gang for hele perioden?
A: Det må forventes, at kompensationen udbetales for hele perioden up front, idet der er krav om tilbagebetaling/efterregulering.

14.

Q: Nu hvor perioden er forlænget skal jeg så ansøge for hele perioden fra 8. marts – 8. juli 2020 på en gang?
A: Nej. For perioden 9. juni – 8. juli 2020 skal der laves en separat ansøgning.

Seneste nyheder

Tilmeld dig nyt fra Baker Tilly og få nyheder direkte i indbakken

Kan din virksomhed få kompensation for faste udgifter?