Transfer pricing-dokumentation for danske kontrollerede transaktioner lempes

25 / 11 / 2021


Ændring af reglerne for transfer pricing-dokumentation

Ved transaktioner mellem koncernforbundne parter skal der anvendes priser og vilkår, som om transaktionerne var afsluttet mellem uafhængige parter. Større koncerner med mere end 250 ansatte eller hvor koncernomsætning og balance overstiger henholdsvis 250 mio. kr. og 125 mio. kr., er omfattet af reglerne om særlig transfer pricing-dokumentation, der skal indsendes til skattemyndighederne for indkomstår, der starter 1. januar 2021.

Den særlige transfer pricing-dokumentation har tidligere omhandlet alle kontrollerede transaktioner både nationale og grænseoverskridende. Folketinget har den 25. november 2021 lempet reglerne således, at nationale kontrollerede transaktioner ikke er omfattet af de særlige dokumentationskrav, der er dog en række undtagelser, jf. nedenstående afsnit.

Reglerne gælder fra
Ændringen har virkning for indkomstår, der påbegyndes den 1. januar 2021 eller senere.

Disse danske kontrollerede transaktioner skal stadig dokumenteres
Nationale kontrollerede transaktioner kan alligevel være omfattet af den særlige transfer pricing-dokumentationspligt. Disse undtagelser relaterer sig til forskelle i beskatningsregimer, f.eks. hvis kun en af de danske enheder beskattes efter:

  • Tonnageskatteloven
  • Kulbrinteskatteloven
  • Selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 3 (andelsforeninger)
  • Selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 6 (andre foreninger, korporationer, stiftelser, m.fl.)
  • Selskabsskattelovens § 3 (skattefritagne selskaber, foreninger, og institutioner)
  • Selskabsskattelovens § 2, stk. 7 eller selskabsskattelovens § 8, stk. 6 (filialbeskatning)

Samt i tilfælde hvor der sker erhvervelse af royalty som hidrører fra kilder her i landet.

Baker Tilly
Lovændringen medfører ikke, at skatteyders dokumentationspligt bortfalder eftersom Skattestyrelsen stadig anmoder om dokumentation for, at priser og vilkår for nationale kontrollerede transaktioner er fastsat på armslængdevilkår.

Transfer pricing-dokumentationen skal indgives senest 60 dage efter Skattestyrelsens anmodning herom.


Var informationen nyttig?

Ja | Nej

Tak for din feedback