Skattefri fusion eller omstrukturering i perioden 1998-2012?

29 / 6 / 2020

Har jeres koncern været involveret i en skattefri fusion eller omstrukturering i perioden 1998-2012? Hvis det er tilfældet, vil det måske være muligt for jer at bringe tabte underskud til live.

Skattestyrelsen har udsendt et nyt styresignal om genoptagelse af skatteansættelser som følge af, at SKAT i adskillige år har anvendt et enhedsprincip ved anvendelsen af fusionsskattelovens § 8, stk. 6. Dette princip medførte, at uudnyttede underskud i selskaber, der indtil fusionen var sambeskattede med det indskydende selskab eller det modtagende selskab, som udgangspunkt ikke kunne fradrages i det modtagende selskabs indkomstopgørelse efter fusionen.

Landsskatterettens afgørelsen, gengivet i SKM2006.75.LSR

Sagen omhandlede selskab (A), der var sambeskattet med sit moderselskab (B). A var det modtagende selskab i en skattefri fusion pr. 1. januar 1998 med søsterselskabet C. Begge selskaber havde været sambeskattet med moderselskabet B før fusionen.

Landsskatteretten nåede frem til, at der ikke skulle ske begrænsning af underskudsfremførsel af underskud i et sambeskattet moderselskab ved en ren koncernintern fusion mellem søsterselskaber, da fusionen vedrørte to søsterselskaber, som før fusionen var sambeskattet med deres moderselskab.

Landsskatterettens afgørelsen, gengivet i SKM2011.588.LSR

Enhedsprincippet blev endeligt underkendt af Landsskatteretten i en sag om tilførsel af aktiver ind i en subsambeskatning. Her fandt Landsskatteretten, at enhedsprincippet manglede hjemmel. Fusionsskattelovens § 8, stk. 6, 1. pkt., kunne således ikke udvides til at omfatte underskud i det modtagende selskabs datterselskab, hvis dette underskud var opstået under sambeskatning med det modtagende selskab. H2's underskud, der opstod, mens dette selskab var sambeskattet med H1, kunne derfor udnyttes af det modtagende selskab H1.

Praksisændring

Efter Landsskatterettens kendelser blev enhedsprincippet lovfæstet med virkning for omstruktureringer, der vedtages den 1. juli 2012 eller senere. Landsskatterettens kendelser har kun betydning for omstruktureringer foretaget i indkomstår før 2012.

Da enhedsprincippet med SKM2006.75.LSR blev underkendt i forhold til sambeskattede søsterselskaber og underkendt fuldt ud med SKM2011.588.LSR, kan SKAT ikke praktisere enhedsprincippet for omstruktureringer, der vedtages den 1. juli 2012 eller senere. Underkendelsen af enhedsprincippet gjaldt i forhold til både skattefrie fusioner, skattefrie spaltninger og skattefrie tilførsler af aktiver.

SKM2011.588.LSR har den betydning, at underskud hos sambeskattede datterselskaber ved omstruktureringer med virkning fra begyndelsen af indkomståret 2008 og indtil 1. juli 2012 kan anvendes i selskaber, der indgik i sambeskatningen, da underskuddet opstod, selvom selskabet måtte have været det modtagende selskab i en skattefri omstrukturering med et eksternt selskab.

Baker Tilly hjælper med genoptagelse

Har I beregnet jeres koncerns restunderskud ud fra en forudsætning om enhedsprincippets eksistens, vil det være nødvendigt at ansøge om genoptagelse for at få adgang til uudnyttede underskud.

Ansøgning om genoptagelse skal indsendes til Skattestyrelsen senest den 28. november 2020.

Kontakt os

Ønsker I yderligere information, bedes I venligst kontakte Tax Partner, Poul Landergren på tlf.: 2113 8160 eller e-mail pla@bakertilly.dk

Var informationen nyttig?

Ja | Nej

Tak for din feedback