Ny lov skærper kravene til udarbejdelse af selskabers transfer pricing-dokumentation

3 / 12 / 2020

Skatteministeriet har vedtaget, at danske virksomheder fremover skal indsende deres transfer pricing-dokumentation sammen med selvangivelsen. Loven træder i kraft med virkning for regnskabsår, som starter den 1. januar 2021 eller senere.

Med lovforslaget ophører 60-dages reglen, hvor den skattepligtige tidligere først indsendte transfer pricing-dokumentation, når Skattestyrelsen anmodede om dette. Med vedtagelsen af den nye lov skal dokumentationsgrundlaget, der skal bestå af en master file (fællesdokumentation) og en local file (landespecifik dokumentation) for hvert dansk selskab, fremsendes til skattemyndighederne, når selskabet indsender sit oplysningsskema, dog senest 60 dage efter fristen herfor.

Konsekvens af lovændringen

Selskabets transfer pricing-dokumentation skal udarbejdes løbende og være færdiggjort senest på tidspunktet for indgivelse af oplysningsskemaet (samtidighedskrav). Hvis dokumentationen ikke er færdiggjort inden fristen, bør der anmodes om udsættelse med indgivelse af oplysningsskemaet. Vi oplever dog, at Skattestyrelsen fører en meget restriktiv praksis herom, og der skal således foreligge tungtvejende grunde før en anmodning accepteres

Af bemærkningerne til lovforslaget fremgår det positivt, at samtidighedskravet gælder, og at transfer pricing-dokumentationen skal være færdigudarbejdet til samme tid som selskabets oplysningsskema. De ekstra 60 dage til at indsende dokumentationen til Skattestyrelsen, ses derfor alene at være relateret til indsamlingsprocessen.

Med lovforslaget har Skattestyrelsen ønsket klarhed om, hvornår der er hjemmel til at foretage en skønsmæssig indkomstansættelse, hvis selskabet ikke har udarbejdet og indgivet transfer pricing-dokumentation rettidigt. Hvis dokumentationen ikke er indsendt inden fristen eller er utilstrækkelig, vil selskabet kunne pålægges transfer pricing-bøder samt skønsmæssige ansættelser. I sådanne tilfælde vil bevisbyrden skifte fra Skattestyrelsen til skatteyderen, hvilket alt andet lige vil stille skatteyderen meget ugunstigt.

Transfer pricing-bøderne er på 250.000 kr. pr. dansk selskab pr. indkomstår. Bødestørrelsen kan reduceres til 125.000 kr., hvis selskabet efterfølgende indsender tilfredsstillende dokumentation til Skattestyrelsen. Derudover vil transfer pricing-indkomstjusteringer blive tillagt et 10% tillæg.

Dokumentationens omfang

Transfer pricing-dokumentationen skal være af en sådan art, at den kan danne grundlag for en vurdering af, om priser og vilkår er fastsat i overensstemmelse med armslængdeprincippet og dermed i overensstemmelse med, hvad der kunne være opnået, hvis transaktionerne var indgået imellem uafhængige parter.

Baker Tilly

Hvis I har brug for hjælp til at få udarbejdet jeres transfer pricing-dokumentation eller brug for at drøfte indholdet af jeres nuværende, herunder hvad de nye regler kommer til at betyde for jer, er I meget velkomne til at kontakte os.

Var informationen nyttig?

Ja | Nej

Tak for din feedback