Nye pligter for virksomheder og rådgiveres indberetning af ”aggressive”, grænseoverskridende transaktioner

11 / 6 / 2020

Nye regler indebærer, at der fra 1. juli 2020 er særlige pligter i forbindelse med indberetning til skattemyndighederne, hvis man er involveret i visse former for transaktioner eller ordninger, der har grænseoverskridende virkning over grænser.

Manglende rettidig eller korrekt indberetning kan udløse betydelige bøder, både for rådgivere og for virksomheder.

Afhængigt af situationen kan denne pligt påhvile fysiske personer, selskaber eller deres rådgivere, men hvis en virksomhed har anvendt rådgivere, påhviler pligterne dog normalt kun rådgiverne.

De nye regler

På baggrund af EU’s regler er der nu indført pligt for personer, virksomheder og deres rådgivere til at underrette skattemyndighederne om internationale transaktioner, som potentielt vil kunne anses for at være en ”aggressiv” udnyttelse af skatteregler.

Indberetningen indebærer ikke nødvendigvis, at der er et skattemæssigt problem eller, at en transaktion/ordning er ulovlig. Formålet er ifølge Skattestyrelsen alene at få indsigt i de ordninger, hvor der eventuelt kan være en udfordring, og hvor skattemyndighederne i Europa kan have en ekstra interesse i at se nærmere på sagen.

Til gengæld kan indberetningspligterne medføre en del besvær for skatteydere og rådgivere – både i forhold til at vide, hvornår der skal indberettes, men også i forhold til selve indberetningerne. Se nærmere nedenfor.

Hvem er omfattet?

Reglerne skelner ikke imellem ordninger for virksomheder, selskaber eller enkeltpersoner, og enhver form for skatteyder kan i princippet være omfattet. For danske virksomheder gælder forpligtelserne primært i forhold til de danske skattemyndigheder, men der gælder samtidig (med få variationer) tilsvarende regler i alle EU-lande – og virksomheder/skatteydere kan derfor i værste fald risikere også at være omfattet af udenlandske regler/forpligtelser.

Hvilke situationer?

Med hensyn til omfattede situationer er der fastlagt en længere række kriterier/karakteristika, der udløser indberetningspligt, hvis disse er opfyldt.

I nogle situationer vil der altid være indberetningspligt – fx i situationer, hvor transaktionen vedrører et skattely-land, og hvor ordningen indebærer dobbelt fradrag i begge lande, eller hvor transaktionen indebærer ingen (eller næsten ikke ingen) skat. Indberetningspligten omfatter også en række transfer pricing-situationer samt ordninger, der medfører omgåelse af indberetningspligten.

I andre situationer vil der alene være indberetningspligt, hvis kriterierne er opfyldt, og det samtidig må formodes, at hovedformålet (eller et af flere hovedformål) samlet set er at spare skat. Dette gælder fx situationer, hvor der er tale om standardiserede rådgivningsprodukter eller skattemæssige ordninger, hvor der er pålagt deltagerne tavshedspligt, eller hvor betaling af rådgiverne afhænger af det skattemæssige udbytte. Dette omfatter også situationer, hvor der købes underskudselskaber, eller hvor en transaktion indebærer omkvalifikation af en indkomst.

Listen findes i § 15 i Bekendtgørelse om indberetning af grænseoverskridende ordninger (https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/1634#P...). Det er vores vurdering, at reglerne desværre er så upræcise, at de i sig selv kan være vanskelige at fortolke.

Samtidig har de danske skattemyndigheder tilkendegivet, at begrebet ”grænseoverskridende” skal forstås meget bredt. Alene det, at en involveret part bor i et land, men omfattes af et andet lands skatteregler, kan eksempelvis medføre, at en situation er omfattet af reglerne.

Desuden har Skattestyrelsen tilkendegivet, at en skattebesparelse gælder i enhver situation, hvor der skal betales mindre skat, end hvis man ikke benyttede en ordning, og i situationer, hvor en skattebetaling udskydes. Helt præcist hvilke transaktioner, reglerne omfatter, og hvilke, de ikke omfatter, er fortsat ikke afklaret, idet Skattestyrelsen desværre kun har givet en yderst sparsom vejledning til, hvilke regelsæt og situationer der ikke er omfattet.

Det er derfor vores forventning, at reglerne også vil omfatte situationer, hvor der på baggrund af en dobbeltbeskatningsoverenskomst opnås skattemæssige besparelser i et eller flere lande. Tilsvarende vil særordninger med ind- og udstationeringsordninger med særlig skattelempelse eller ekspertskat øjensynligt også være omfattet – også selv om brug af en ordning allerede kræver skattemyndighedernes specifikke godkendelse.

Hvordan Skattestyrelsen i sidste ende vil fortolke forpligtelserne vil dog sandsynligvis først blive afklaret igennem praksis.

Hvem skal indberette?

Hvem, der i praksis er pålagt at indberette til de danske eller udenlandske skattemyndigheder, afhænger helt af, om der er modtaget rådgivning fra en rådgiver, herunder en advokat- eller revisionsvirksomhed.

Hvis en virksomhed eller en skatteyder selv har gennemført en transaktion uden rådgivning udefra, er det virksomheden/skatteyderen selv, som er forpligtet til at foretage indberetningen til Skattestyrelsen.

Hvis en rådgiver har været involveret, er det til gengæld – som hovedregel – kun rådgiveren, der er forpligtet til at foretage indberetning til myndighederne. Og virksomheden er i givet fald fritaget.

Hvordan/hvornår skal der indberettes?

Den indberetningspligtige skal indberette transaktionen eller rådgivningen til Skattemyndighederne senest 30 dage efter transaktionen/rådgivningen. Skattestyrelsen har endnu ikke givet nærmere detaljer om selve indberetningssystemet, men det forventes frigivet umiddelbart før lovens ikrafttræden 1. juli 2020.

Det står dog allerede nu klart, at der ved indberetningen skal oplyses en længere række detaljer om den/de involverede part(er), men også om transaktionens detaljer, regelsættet transaktionen er omfattet af samt forventede, sparede skatter.

Desuden står det klart, at manglende eller sen indberetning vil udløse bøder til de indberetningspligtige. Minimumsbøderne i den forbindelse er sat til 50.000 kr. pr. overtrædelse, men kan stige til et væsentligt højere beløb.

Afslutningsvis er det vigtigt at være opmærksom på, at pligterne vedrører alle transaktioner fra 25 juni 2018 og frem, og at fristen for transaktioner tilbage i tid skal være indberettet senest ved udgangen af august 2020.

Vi håber, at ovenstående giver et indblik i de generelle hovedtræk, hvad angår de nye forpligtelser – idet der som anført fortsat er områder, hvor indholdet i reglerne skal afgrænses klarere, enten fra Skattestyrelsens side eller via retspraksis.

Kontakt os

Baker Tilly hjælper dig meget gerne, hvis du har behov for yderligere input eller har spørgsmål til de nye regler, enten i Danmark eller i udlandet.

Tax Partner, Poul Landergren,
pla@bakertilly.dk tlf. +45 2113 8160

Tax Director, John Cederskjold Kierans
jck@bakertilly.dk tlf. +45 2943 3218

Information in English

Var informationen nyttig?

Ja | Nej

Tak for din feedback