Grøn skattereform - på vej mod et grønnere Danmark

26 / 11 / 2020

Regeringen har netop præsenteret sit udspil til første skridt i en grøn skattereform, som via ændringer af skatter og afgifter skal reducere udledningen af drivhusgasser.

Forslaget til den grønne skattereform lægger op til en betydelig ændring af afgiftssystemet for erhvervslivet, som modsvares af en række erhvervspolitiske lempelser.

Regeringen har pointeret, at den grønne skattereform skal være gennemtænkt, hvorfor den grønne skatteomlægning skal ske over en årrække frem mod 2025. Indfasningen af den grønne skattereform tager derfor også højde for at både det danske erhvervsliv og den almindelige dansker skal kunne indstille sig på de nye tiltag.

I udspillet er der beregnet en stigning i afgiftsbelastningen på 0,7 mia. kr. for perioden 2021 – 2025, men der er også erhvervspolitiske lempelser for samlet 5,2 mia. kr. Nettolempelsen på 4,5 mia. kr. er i udspillet finansieret med det ”grønne råderum”.

Det er regeringens mål at give erhvervslivet mulighed for at skabe nye grønne arbejdspladser, samtidig med at Danmark bliver grønnere og tager ansvar i kampen mod klimaforandringer.

Afgiftsomlægningen betyder væsentlige afgiftsstigninger – særligt på fossile brændstoffer

På afgiftssiden bliver der tale om en væsentlig omlægning, der medfører stigende afgiftstryk på de fossile brændsler. Det bliver i form af en indfasning i perioden 2023 – 2025, og der er i første omgang lagt op til at afgiftsstigningerne vil ramme alle produktionserhverv.

Stigningerne vil ikke omfatte el-afgiften, og dermed bliver elektricitet til procesformål væsentligt mere konkurrencedygtigt i forhold til anvendelse af kul, gas og olie, hvilket er et væsentligt formål med ændringerne.

Derimod er der endnu ikke taget skridt til en forøgelse af CO2-afgiften, som teknisk er langt vanskeligere at få defineret.

Når afgiften er endeligt indfaset i 2025, vil afgiftsforøgelsen være som følger:


Almen processenergi

Landbrug og gartneri

Mineralogiske processer

Foreslået energiafgift

10,5 kr./GJ

7,5 kr./GJ

6 kr./GJ

Nuværende energiafgift

4,5 kr./GJ

1,5 kr./GJ

0 kr./GJ


Derudover indgår det i forslaget, at bundfradragsordningen for svovlafgift til særligt energiintensive erhverv forlænges.

Erhvervspolitiske lempelser

Udspillet introducerer også nogle erhvervspolitiske lempelser som tilskyndelse til erhvervslivets fremtidige ”grønne” investeringer, der forventes at bidrage til genopretningen af dansk økonomi og styrke beskæftigelsen med 7.500 personer samlet for årene 2021 og 2022.

De væsentligste erhvervspolitiske lempelser, der indgår i udspillet, er en forhøjelse af ”småaktiv” grænsen i afskrivningslovens, samt indførelsen af det som i udspillet er betegnet som et ”investeringsvindue”.

Forhøjelse af småaktivgrænsen til 30.000 kr.

Afskrivningsloven tillader i dag, at ”småaktiver” op til en værdi på 14.100 kr. (2020) kan fradrages direkte i den skattepligtige indkomst. Hvis anskaffelsen overstiger denne værdi, så skal købet af aktivet tilføjes en afskrivningssaldo og afskrives med indtil 25% årligt.

Med forslaget foreslår regeringen, at grænsen for småaktiver hæves til 30.000 kr., således at anskaffelser af driftsmidler indtil 30.000 kr. kan fradrages i anskaffelsesåret i stedet for at indgå på en afskrivningssaldo.

Da udspillet skal gennemgå politiske forhandlinger og udformningen af et egentligt lovforslag, så er det usikkert om udspillet omfatter alle typer driftsmidler, eller om kun ”grønne” investeringer skal omfattes af den forhøjede grænse.

Tilsvarende er det også på baggrund af udspillet usikkert om, fra hvornår og hvor længe hævelsen af småaktiv grænsen kan anvendes. Den grønne skattereform – del 1 dækker perioden 2021 – 2025. Det må antages, at det betyder indkomstårene 2021 - 2025. Det er i udspillet angivet, at lempelsen skal gælde fra datoen for regerings udspil (23. november 2020), men om dette også vil være tilfældet i det endelige lovforslag, er usikkert. Det er ligeledes usikkert om hævelsen af småaktiv grænsen fortsætter ud over 2025, som er det sidste år i regerings udspil til en grøn skattereform.

Indførelse af et investeringsvindue – Forhøjelse af afskrivningsgrundlaget til 116%

Udspillet indeholder også et forslag om at indføre en model med et såkaldt ”Investeringsvindue” gældende for 2021 og 2022 (formodes at være indkomstårene 2021 og 2022) Modellen betyder, at anskaffelse af driftsmidler i 2021 og 2022 kan tillægges driftsmiddelsaldoen med 116%.

Udspillet til skattereformen vedrørende investeringsvinduet har de samme uklarheder, som det er tilfældet med forhøjelsen af grænsen for småaktiver.

Det må dog udledes af udspillet, at investeringsvinduet er målrettet ”grønne” investeringer, da udspillet omtaler investeringer ”som led i en omstilling til en grønnere produktion”. Hvilke kriterier, der skal lægges til grund for en ”grøn” investering, må afvente fremsættelsen af lovforslaget efter de politiske forhandlinger om den grønne skattereform.

Var informationen nyttig?

Ja | Nej

Tak for din feedback