Genfremsat lovforslag om transfer pricing-dokumentation

9 / 10 / 2020

Skatteministeriet har den 7. oktober 2020 genfremsat det tidligere lovforslag L 48 om lovpligtig fremsendelse af koncerners transfer pricing- dokumentation. Et lovforslag, som blev udskudt i forbindelse med Coronavirussens påvirkning af samfundet. Hvis lovforslaget vedtages, vil loven træde i kraft med virkning for indkomstår, der påbegyndes den 1. januar 2021 eller senere.

Lovforslaget betyder, at den såkaldte 60-dages regel ophører. I henhold til denne regel skulle den skattepligtige tidligere først indsende TP-dokumentation på Skattestyrelsens anmodning. Fremover skal dokumentationsgrundlaget derimod, en master file (fællesdokumentation) og en local file (landespecifik dokumentation) for hvert dansk selskab, fremsendes til skattemyndighederne, når selskabet indsender sit oplysningsskema, dog senest 60 dage efter fristen herfor.

Gældende regler

Tranfer pricing-dokumentationen skal efter de nuværende regler udarbejdes løbende og senest færdiggøres på tidspunktet, hvor oplysningsskemaet (tidligere benævnt selvangivelse) skal indgives til Skatteforvaltningen. Transfer pricing-dokumentationen skal imidlertid ikke indsendes, før Skatteforvaltningen har indkaldt dokumentationen.

Hvis ændringsforslaget vedtages

På baggrund af de netop fremsatte regler skal den udarbejdede transfer pricing-dokumentation for indkomstår 2021 og frem indgives senest 60 dage efter udløbet af fristen for indsendelse af oplysningsskemaet. Det betyder, at Skatteforvaltningen ikke længere skal anmode om indsendelse af dokumentationen og varetage overholdelse af en frist på 60 dage.

Med lovforslaget kan Skatteforvaltningen foretage en skønsmæssig beregning, hvis selskabet ikke har udarbejdet og indgivet transfer pricing-dokumentationen rettidigt. Dette betyder umiddelbart, at bevisbyrden skifter fra Skattestyrelsen til skatteyderen og alt andet lige vil stille skatteyderen ugunstigt.

Fremsendes transfer pricing -dokumentationen ikke 60 dage efter oplysningsfristen, kan skattemyndighederne udskrive en bøde på 250.000 kr. pr. dansk selskab for hvert indkomstår. Denne bødestørrelse kan dog reduceres til 125.000 kr., hvis der efterfølgende indsendes en tilfredsstillende dokumentation til skattemyndighederne. Har selskabet endvidere oplevet en stigning i indkomst, opkræves der en bøde på 10% af en sådan indkomstforhøjelse

Hvem er omfattet af de lovpligtige dokumentationsregler?

Koncerner er ikke dokumentationspligtige, hvis de har mindre end 250 ansatte, og den samlede balancesum for koncernen ikke overstiger 125 mio. kr., eller hvis koncernens omsætning er på under 250 mio. kr. Dog skal de stadig kunne bevise, at de har handlet på markedsmæssige vilkår.

Koncerner, som ligger under de ovennævnte beløbsgrænser, vil alligevel være omfattet af den udvidede dokumentationspligt, hvis de er involveret i kontrollerede transaktioner med lande, som Danmark ikke har en dobbeltbeskatningsaftale med.

Dokumentationen skal være af en sådan art, at den kan danne grundlag for en vurdering af, om priser og vilkår er fastsat i overensstemmelse med armslængdeprincippet og dermed i overensstemmelse med, hvad der kunne være opnået, hvis transaktionerne var indgået imellem uafhængige parter.

Baker Tilly

Hvis I har brug for hjælp til at få udarbejdet jeres transfer pricing-dokumentation eller har spørgsmål til, hvad og hvornår de nye regler kommer til at påvirke jer, er I meget velkomne til at kontakte os.

Information in English here

Var informationen nyttig?

Ja | Nej

Tak for din feedback