Brexit - hvordan påvirkes moms og afgifter?

30 / 6 / 2016

Ved sidste torsdags folkeafstemning valgte et flertal af den britiske befolkning, at Storbritannien (UK) skal forlade EU. Forventeligt vil der i løbet af efteråret blive indledt forhandlinger mellem EU og UK, dels om vilkårene for Storbritanniens udtræden, dels om det fremtidige samarbejde.

Her, kort tid efter valget, er der stor usikkerhed om konsekvenserne. I den sammenhæng er det også afgørende, om Skotland vælger – og kan vælge – et fortsat medlemskab, ligesom stærke kræfter i England arbejder for en ny folkeafstemning.

Men dansk erhvervsliv må indstille sig på, at det mest sandsynlige udfald er, at UK forlader fællesskabet, hvilket blandt andet vil få væsentlig betydning på moms- og afgiftsområdet. Jo før man får overblik over konsekvenserne, jo mere smertefri kan processen gennemføres.

Moms

EU-landenes momslovgivning skal respektere Momsdirektivet, som fastsætter rammerne for momslovgivningen i de enkelte medlemslande. Med UK´s udtræden af EU er de ikke længere omfattet af direktivet og kan derfor fastsætte deres egen momslovgivning.

I første omgang vil det næppe betyde større ændringer i UK´s momsregler. Der kan blive tale om udvidet brug af nedsatte momssatser, ligesom der kan blive tale om at indføre yderligere momsfritagelser. Derudover skal UK ikke længere respektere domme fra EU-domstolen, og det kan føre til ændrede tolkninger af reglerne på en række områder.

For danske virksomheder, som handler med UK, bliver der tale om væsentlige ændringer. I stedet for EU-procedurerne skal danske virksomheder anvende im- og eksportprocedurerne. Det betyder, at alt varesalg til UK bliver momsfritaget, uanset kunden og dennes status.

Til gengæld skal der ske fortoldning ved import af varer fra UK, og i denne forbindelse beregnes importmoms. Importmomsen vil blive opkrævet via importspecifikationen, som tilfældet er ved samhandel med andre tredjelande.

Ved handel med tjenesteydelser vil der også ske ændringer. I EU-samarbejdet kan en ydelse faktureres uden moms, hvis kunden er gyldigt momsregistreret i et andet EU-land. Men denne fremgangsmåde kan ikke anvendes fsv. angår UK, når de ikke er en del af det fælles momssystem. Hertil kommer en ubekendt faktor, nemlig om UK vil opretholde den hovedregel og de undtagelser, som har været anvendt i den hidtidige samhandel indenfor EU.

Herudover skal nævnes en række forhold, som danske virksomheder også skal være opmærksomme på:

  • I dag kan en dansk virksomhed blive momsregistreret i UK på sin danske adresse og uden krav om brug af repræsentant. Om dette er tilfældet efter UK´s udtræden er tvivlsomt. I eksempelvis Norge skal danske virksomheder anvende en lokal repræsentant for at blive momsregistreret.
  • Reglerne om fjernsalg vil ikke længere gælde UK. I stedet skal varer, som forsendes til privatpersoner i UK, faktureres uden moms. Kunden skal som udgangspunkt betale UK moms ved importen, men det må antages, at der vil blive fastsat en eller flere minimumsgrænser.
  • UK udgår af den fælles tilbagesøgningsordning. Vi forventer, at der i stedet etableres en manuel tilbagesøgningsordning lig den, som blandt andet Norge tilbyder danske virksomheder.
  • Danske virksomheder, som i dag leverer og monterer produkter i UK, kan som hovedregel undgå momsregistrering og i stedet anvende reverse charge reglerne. Om dette vil være en mulighed efter UK´s endelige udtræden vides ikke. Alternativt vil en lang række danske virksomheder skulle momsregistreres i UK, hvilket vil blive administrativt tungt.
  • Ved samhandel med UK skal der ikke længere ske indberetning til EU-salg uden moms (listesystemet) og Intrastat. I stedet indsamles oplysninger til udenrigshandelsstatistikken via fortoldnings- og udførselsangivelser.
  • Den særlige One-Stop Shop ordning (MOSS) for salg af elektroniske ydelser gælder kun salg til privatpersoner i EU. Med UK´s udtræden bliver salg af elektroniske ydelser til privatpersoner i UK fritaget for moms.


Told og andre afgifter

Toldreglerne i EU er baseret på forordninger, hvilket betyder at reglerne, satser mv. er ens i samtlige EU-lande, samt at toldbarrierer ikke eksisterer i den interne samhandel.

Når UK udtræder af EU, skal import af varer fra UK ske ved anvendelse af fortoldningsproceduren. Eftersom toldprocedurerne omfatter en lang række fælles særordninger, som gælder i samtlige EU-lande, herunder også på tværs af EU-landene, vil UK´s udtræden medføre markante ændringer.

Om der skal betales told ved import fra UK, og i hvilket omfang, afhænger af de kommende forhandlinger. Vi forventer, at begge parter er indstillet på at yde mest mulig gensidig toldfrihed, men told på udvalgte produkter kan på ingen måde udelukkes.

Derudover skal man være opmærksom på, at varer, der er fortoldet i Danmark, ikke pr. definition er fritaget for told i UK. Dette afhænger af varens oprindelse og af eventuelle præferenceaftaler (aftaler om toldnedsættelse eller –frihed). Det samme gælder i den omvendte situation.

Derudover skal man være opmærksom på procedureændringer vedrørende varer, som er omfattet af EU-harmoniserede punktafgifter (energiprodukter, vin/spiritus, tobak). UK vil ikke længere være omfattet af den særlige ordning med ledsagedokumenter, og i stedet skal der tilrettelægges andre procedurer.

Afrunding

Ovenstående er blot et overblik over de væsentligste områder indenfor moms og told, som må forventes at blive berørt af UK´s udtræden af EU. Der kan ske ændringer, komme særaftaler og meget andet, som ikke kan forudsiges på nuværende tidspunkt.

I takt med at de enkelte områder afklares ved de kommende forhandlinger, vil vi informere detaljeret om konkret forslag og vedtagne ændringer med vægt på, hvad det betyder for danske virksomheder.

Var informationen nyttig?

Ja | Nej

Tak for din feedback