Bagatelgrænsen for kontrollerede transaktioner fjernes

11 / 11 / 2019

Den hidtidige bagatelgrænse på DKK 5 mio. for indberetning af detaljerede oplysninger om kontrollerede transaktioner ophæves. Alle virksomheder skal derfor fra og med indkomståret 2019 foretage en fuld indberetning af samtlige kontrollerede transaktioner. Sker dette ikke rettidigt, vil det resultere i bøder.

Konsekvenser

Ophævelsen af bagatelgrænsen betyder, at ethvert selskab, der har haft kontrollerede transaktioner med sit hovedaktionærselskab eller andre koncernforbundne selskaber, skal udfylde samtlige felter vedrørende kontrollerede transaktioner i Oplysningsskemaet (tidligere selvangivelsen) som led i en korrekt udarbejdelse af selvangivelsen for indkomståret.

Det er derfor nødvendigt at få skabt et dokumenteret overblik over transaktionsomfanget for de forskellige typer transaktioner inden for koncernen.

De yderligere oplysninger, som skal gives, omhandler bl.a. den skattepligtiges hovedaktivitetsområde, arten af transaktioner samt den skattepligtiges totale omfang af kontrollerede transaktioner. Derudover skal der for hver enkelt transaktionsart angives et beløbsinterval, fx mellem DKK 0 - DKK 1 mio., DKK 1 mio. - DKK 5 mio. osv. Desuden skal der for hver enkel art oplyses i hvilke(n) stat(er), de enheder, med hvilke der har været de pågældende, kontrollerede transaktioner, er hjemmehørerende.

Det er vigtigt, at de afgivne oplysninger er korrekte, idet manglende overholdelse kan medføre betydelige bøder.

Det skal bemærkes, at ovenstående også er gældende for selskaber, som måtte have afsluttet og selvangivet for indkomståret 2019. Hvordan dette skal gennemføres i praksis, vil Skattestyrelsen vejlede om senere.

Baggrund

Fra den 4. september 2019 ændres Oplysningsskemaet, så felt 67 omformuleres. Fremadrettet vil spørgsmålet i felt 67 lyde: ”Hvorvidt der har været handelsmæssige eller økonomiske transaktioner med koncernforbundne parter i indkomståret”. Svares der ja til dette spørgsmål, skal der gives yderligere oplysninger om arten og omfanget af de kontrollerede transaktioner som en del af selvangivelsen.

Tidligere har det kun været selskaber med kontrollerede transaktioner, der oversteg DKK 5 mio., som var underlagt oplysningskravet.

Skattestyrelsen har valgt at ophæve bagatelgrænsen på baggrund af kritik fra Rigsrevisionen med hensyn til, at mindre virksomheder havde mindre sandsynlighed for at få revideret deres kontrollerede transaktioner end større virksomheder. For at imødekomme Rigsrevisionens kritik besluttede Skatterådet at ophæve bagatelgrænsen på DKK 5 mio. på Oplysningsskemaet.

Baker Tilly

Det er vores vurdering, at de skærpede regler vil medføre ekstraarbejde ved udfyldelse af Oplysningsskemaet for 2019 og fremadrettet i forhold til selvangivelsen for de tidligere indkomstår.

Hvis I har brug for vores hjælp til udfyldelse af Oplysningsskemaet, en vurdering af, hvorvidt I er omfattet af reglerne, eller har spørgsmål til, hvad de nye regler kommer til at betyde for jer, er I meget velkomne til tage fat i os.

Var informationen nyttig?

Ja | Nej

Tak for din feedback